Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

OBH ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak, Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde OBH ile irtibatı bulunan İlgili Kişi konumundaki sizin (“İlgili Kişi”) kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılması hususunda bilgilendirme amacıyla bu aydınlatma metni hazırlanmıştır. Toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verileriniz hakkında detaylı bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) aracılığı ile öğrenebilirsiniz. OBH ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' ne ait VERBİS kayıtlarına https://verbis.kvkk.gov.tr adresi üzerinden “Sicil Sorgulama” kısmında yukarıdaki şirket unvanını aratarak ulaşabilirsiniz.


1 - İşlenen Kişisel Veriler

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’ te “Veri Kategorileri” başlığı altında yer almaktadır. Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz arasında;
(1-1) Ad, Soyad, Türkiye Cumhuriyeti (“T.C.”) kimlik numarası, T.C. vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet gibi kimlik verileri,
(1-2) Adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim verileri,
(1-3) Yapılan muayene, teşhis, tetkik verileri ile test, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel veriler,
(1-4) Kendi rızanız ile ilettiğiniz daha önceki muayene, teşhis, tetkiklere ait tıbbi veriler,
(1-5) Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla Özel Sağlık Sigortasına ilişkin veriler ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri,
(1-6) Olası ödemelere bağlı olarak banka hesap numarası gibi finansal veriler,
(1-7) Alınan hizmetleri değerlendirmek amacı ile paylaşılan cevap ve yorumlar,
(1-8) Hastane ziyareti sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntüleri ve ses kayıtları,
(1-9) Çağrı Merkeziniz ile iletişime geçildiği takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları,
(1-10) Otopark ve vale hizmetinden faydalanılması halinde araç plaka bilgileri,
(1-11) Web sitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen konum bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri yer almaktadır.


2 - Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’ te “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığı altında yer almaktadır. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları arasında;
(2-1) Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
(2-2) İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması,
(2-3) Sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen tıbbi bilgilerin paylaşılması,
(2-4) Aldığınız hizmetler karşılığında faturalandırma yapılması,
(2-5) Kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
(2-6) Suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
(2-7) Almış olduğunuz sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetlerinize cevap verilebilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
(2-8) Almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler ve yeni hizmetler hakkında bilgi verilmesi yer almaktadır.


3 - Kişisel Verilerin Toplanması Ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verilerinizin saklama süreleri ve saklanan verilerin korunması için alınan veri güvenliği tedbirleri ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’ te “Veri Saklama Süreleri” ve “Veri Güvenliği Tedbirleri” başlıkları altında yer almaktadır. Kişisel verilerinizin toplanma araçları arasında;
(3-1) Hastane yönetim yazılımına veri girişi,
(3-2) Elektronik ortamda düzenlenen veya matbu formlar,
(3-3) Sesli veya sessiz güvenlik kamerası kayıtları,
(3-4) Çağrı merkezi ses kayıtları yer almaktadır.
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, OBH tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;
(a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
(a-1) 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
(a-2) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
(a-3) Özel Hastaneler Yönetmeliği,
(a-4) Acil Sağlık Yönetmeliği,
(a-5) Hasta Hakları Yönetmeliği,
(a-6) Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
(a-7) Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği
(b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
(c) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.
ÖZEL BAĞLAR HASTANESİ , toplanan ve işlenen kişisel verileri, ilgili kanunlar ve mevzuat ile belirtilen sürelerden kısa olmamak üzere, sözleşmelerden doğan yükümlülükler, muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, hak ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla, gerekli gördüğü sürece saklamaktadır.


4 - Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin aktarılması ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’te “Veri Aktarım Alıcı Grupları” ve “Yabancı Ülkelere Aktarılacak Bilgiler” başlıkları altında yer almaktadır.
Kişisel verileriniz;
(4-1) Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezlerine,
(4-2) Sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması kapsamında özel sigorta şirketlerine,
(4-3) Sosyal Güvenlik Kurumu’na,
(4-4) Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine,
(4-5) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne,
(4-6) Türkiye Eczacılar Birliği’ne,
(4-7) Adli makamlara,
(4-8) Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğunuz laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara,
(4-9) Sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz sağlık kuruluşuna,
(4-10) Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere,
(4-11) Olası hukuki ihtilaf durumunda, yasal olarak veya bir sözleşme kapsamında sır saklama yükümlülüğünde olan ÖZEL BAĞLAR HASTANESİ avukatlarına, vergi danışmanlarına ve denetçilerine, danışmanlık alınan üçüncü şahıslara,
(4-12) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve resmi mercilere,
(4-13) Faturalandırmanın işverene yapılacak olması durumunda iş yeri hekimine,
(4-14) Aldığınız hizmetlerin devamlılığı açısından yasal sınırlar çerçevesinde ÖZEL BAĞLAR HASTANESİ iştirakleri ve bağlı ortaklıklarına,
(4-15) Mevzuata uygun bir şekilde, almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler, yeni hizmetler vb. hususlarda bilgi vermek amacıyla toplu SMS ve E-Posta gönderimi sağlayan iş ortaklarımıza aktarılmaktadır.


5 - Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Haklar

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;
(5-1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(5-2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(5-3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(5-4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(5-5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
(5-6) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(5-7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(5-8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


6- Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere karşı üst düzeyde sağlanmaktadır. - Kanun kapsamındaki taleplerinizi Hastanemizde Kayıtlı E-Posta adresinizden info@www.obh.com.tr adresine mail göndererek. - Islak imzalı dilekçe ve kimlik ibrazı ile Şahsen veya Noter üzerinden 5 Nisan mah. Nuket Coşkun cad. 89/A Bağlar/DİYARBAKIR adresine ulaştırarak bildirebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 2023

Translate »